Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Forum Oświaty Samorządowej

Panie/Panowie
Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Przedstawiciele zespołów (biur) obsługi oświaty
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Oświaty Samorządowej Województwa Lubelskiego na szkolenie:

WYDATKOWANIE SUBWENCJI NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WYKONANIE ART. 8 ORAZ 35 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Data: 29 października 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4

Cena: 419 zł przy zgłoszeniu do 15 października / cena po 15 października to 459 zł.

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Adresaci szkolenia: Pracownicy szkół, przedszkoli i samorządów oraz zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

Cele: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż w subwencji oświatowej. Nowe zasady są zawarte w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wiele samorządów od 1 stycznia br. nie zmieniła sposobu klasyfikowania wydatków na uczniów niepełnosprawnych. To błąd. Na szkoleniu zweryfikujemy i poprawimy te nieprawidłowości. Pokażemy podstawowe różnice pomiędzy tym, co obowiązywało do końca poprzedniego roku, a co musi obowiązywać w roku bieżącym.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

Program szkolenia:

 1. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków w budżecie - subwencja jak dotacja, choć dotacją nie jest.
 2. Środki wydatkowane na kształcenie specjalne rozliczane algorytmem zapisanym w ustawie - ćwiczymy na
  przykładzie.
 3. Rozliczenie wydatków za 2018 r. – obowiązujące zasady od 01.01.2018 r.:
  a) rodzaje wydatków, które należy wykluczyć z klasyfikacji,
  b) rodzaje wydatków, które należy włączyć do klasyfikacji,
  c) rozliczanie kwot dotacji przekazanej na dziecko z orzeczeniem w jednostce niesamorządowej,
  e) rozliczanie wydatków w oddziale integracyjnym i specjalnym a rozliczanie wydatków w oddziale
  ogólnodostępnym - podstawowe różnice. Pokażemy błędy.
 4. Planowanie wydatków w budżecie na 2019 - według jakich zasad? W jakich rozdziałach i jakie kwoty?
 5. Co ze środkami niewykorzystanymi na koniec roku?
 6. Nadzór samorządów nad wydatkami w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie dotowanym od 01.01.2019 r.
 7. Stanowiska MEN, ekspertów oraz niektórych RIO w sprawie nowych zapisów w ustawie.
 8. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE "WYDATKOWANIE SUBWENCJI NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH"


Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Przedstawiciele zespołów (biur) obsługi oświaty
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  15 czerwca 2018 r. (piątek) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

TEMAT SPOTKANIA:

KARTA NAUCZYCIELA - OCENA PRACY NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ AWANS ZAWODOWY 
WG NOWYCH ZASAD OD 1.09.2018 R.

MIEJSCE SPOTKANIA:
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL, ulica 1 Maja 13/4, Lublin

Data: 15 czerwca 2018, 10:00 - 15:00

Cena: 399 zł przy zgłoszeniu do 1 czerwca
Cena po 1 czerwca to 459 zł


 Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki

     Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Przekazanie uporządkowanej wiedzy o trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły na podstawie nowych przepisów od 1.09.2018 r.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce.
 • Zapoznanie uczestników ze zmianami od stycznia 2018 roku ustawy Karta Nauczyciela.
 • Omówienie zmian w ścieżce awansu i zatrudnianiu nauczycieli.
 • Przedstawienie zmian w zakresie wynagradzania oraz w zakresie czasu pracy nauczycieli.
 • Omówienie zmian w długości stażu i stopniach nauczycielskich

Adresaci szkolenia:  

dyrektorzy szkół, wójtowie, burmistrzowie, wydziały edukacji, ZEAS-y, CUW-y

Program szkolenia:        

 1. Omówienie zmian zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych art. 76 Karta Nauczyciela, w zakresie:
 1. awansu zawodowego:
 • wymogi formalno-prawne ubiegających się o awans,
 • przepisy przejściowe w awansie i stażach,
 • przyjmowanie harmonogramu przez szkołę i nauczyciela,
 • zadania i czynności nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
 • procedura szkolna, w tym tryb odwoławczy,
 • dokumentowanie awansu,
 • zmiany zapisów umów i wynagrodzeń po awansie,
 • zadania opiekuna stażu,
 • przywileje zawodowe i warunki zatrudniania oraz zwalniania w każdym stopniu awansu zawodowego.
 1. oceny pracy nauczycieli - procedura, wymogi formalne, kryteria, budowanie wskaźników, dokumentowanie.
 • przykładowy regulamin oceny pracy nauczycieli, wzory pism, wzory uchwały rady pedagogicznej,
 • przykładowy zestaw wskaźników oceniających pracę dyrektora szkoły,
 • tryb odwoławczy od oceny pracy,
 1. Dyskusja, wnioski.

 

Prowadzący szkolenie: Elżbieta Rabenda - wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca Fundacji Polskiej Akademii Nauk,  FRDL, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

 

Szczegółowy program oraz karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ

Proszę o potwierdzenie obecności do 8 CZERWCA 2018 r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.pl  lub faxem pod nr (81) 532 84 65

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
 


 

Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych
Dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez samorząd 
Nauczyciele bibliotek szkolnych

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  17 maja 2018 r. (czwartek) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"Dotacje podręcznikowe oraz bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

Data: 17 maja 2018, 10:00 - 15:00
 

Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział, jak skutecznie i zgodnie z prawem wdrożyć bezpłatny podręcznik w szkole,
  w okresie reformy oświaty.
 • Wiedział, jak rozdysponować bezpłatne podręczniki.
 • Potrafił zgodnie z prawem dokonywać zakupów bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych.
 • Potrafił ustalić wewnątrzszkolne procedury związane z udostępnianiem (wypożyczaniem) podręczników uczniom.
 • Pozna zasady księgowania zakupów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz będzie znał metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 • Umiał rozliczać ilościowo dotacje podręcznikowe przy zmieniającej się liczbie uczniów

 

Adresaci szkolenia: 

 • Dyrektorzy i gł. księgowi szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez samorząd
 • osoby prawne bądź fizyczne, skarbnicy gmin i powiatów, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe,
 • szkoły z klasami dotychczasowego gimnazjum,
 • nauczyciele bibliotek szkolnych,
 • pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujący się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Prowadzący:  

Tadeusz Konarski -Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi współautor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

 

Szczegółowy program oraz karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ

Proszę o potwierdzenie obecności do 11 maja 2018 r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.pl  lub faxem pod nr (81) 532 84 65

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty do pobrania w celu przystąpienia do Forum dostępne są TUTAJ

 


 

Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Przedstawiciele zespołów (biur) obsługi oświaty
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  11 kwietnia 2018 r. (środa) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

Data: 11 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.

 

Cele szkolenia: szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli ze względu na to, że arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół.

Uczestnicy otrzymają odpowiedzi miedzy innymi na pytania:

 • Dlaczego zatwierdzone orzeczenia organizacyjne są ważne dla prawidłowej realizacji budżetu szkoły i tworzenia arkuszy organizacyjnych?
 • Jak czytać arkusze aby właściwie ocenić politykę kadrową dyrektorów i zoptymalizować koszty utrzymania jednostek?
 • Jak kształtować obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycieli oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne?
 • Jak planować pomoc psychologiczno -pedagogiczną - dzisiaj wyzwanie finansowe dla JST?
 • Jak wyszukiwać w arkuszach zbędne wydatki?
 • Jakie są kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych?

 

Prowadzący szkolenie: Elżbieta Rabenda - Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 7000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, wykładowca FRDL oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk, także wielu innych instytucji. Ekspert z listy MEN. Odznaczona Medalem K.E.N.

 

Program:

 1. Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.
 2. Organizacja szkoły oraz przedszkola – rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.
 3. Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu:
 • Budowa arkusza- elementy obowiązkowe i opcjonalne.
 • Prawidłowe czytanie arkusza.
 1. Arkusze organizacyjne jako podstawa planu finansowego na rok budżetowy:
 • Prawidłowe planowanie finansów publicznych w arkuszu.
 • Planowanie arkusza pod kalendarz roku szkolnego, czyli dlaczego plan finansowy szkoły/przedszkola budowany przez dyrektorów odbiega od faktycznego wykonania?
 • Wydatki efektywne i nieefektywne w arkuszu.
 • Wydatki celowe i niecelowe w arkuszu.
 • Wydatki oszczędne i nieoszczędne w arkuszu.
 1. Arkusze organizacyjne jako narzędzie kontroli finansów publicznych:
 • Kontrola zarządcza w planowaniu arkusza.
 • Kontrola budżetu (wydatków) szkoły/przedszkola na podstawie arkusza.
 1. Czas pracy nauczycieli, czyli jak planować pracę w arkuszu?
 2. Wynagrodzenie i jego składniki - czyli jak i za co płacimy nauczycielowi?
 3. Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne - prawidłowe czytanie dokumentacji i rozumienie lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finansowaniu zadań w oświacie.
 4. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wyzwanie finansowe dla JST.
 5. Wymagania ustawowe wobec pracy pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.
 6. Edukacja włączająca- czym jest, czym powinna być i jak ją zaplanować w arkuszu?
 7. Zoptymalizowanie wydatków w samorządowej oświacie?
 8. Kompetencje i uprawnienia w zakresie nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratoriów Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.
 9. Wnioski, dyskusje, praca na arkuszach.


Uczestnicy mogą zabrać ze sobą swój arkusz.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania

 


 

Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  26 marca 2018 r. (środa) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie. 
Zmiany na rok szkolny 2018/2019"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

Data: 26 marca 2018, 10:00 - 15:00
Cena: 319 zł

Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki

Cele i korzyści ze szkolenia: Prawidłowe przygotowanie organizacyjne i finansowe gmin oraz podległych im szkół podstawowych i gimnazjów do nowych zasad dotyczących podręczników szkolnych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2018 r.

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami oświaty oraz finansami przeznaczanymi na realizację zadań oświatowych. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Program:

 1. Specyfika rozwiązań dotyczących obrotu podręcznikami szkolnymi.
 2. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 3. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów oddziałów gimnazjum.
 4. Naliczanie wnioskowanej dotacji, w tym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
 5. Mechanizm finansowy – dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 6. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
 7. Zmiany w rozliczeniu wykorzystania dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanej.
 8. Specyfika obliczania i rozliczania 1% kosztów realizacji zadania.
 9. Ograniczenie możliwości obrotu podręcznikami przez szkoły.
 10. Okres przejściowy wdrażania nowych rozwiązań.

 

Prowadzący:  

Tadeusz Konarski -Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi współautor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

 

 

 

Karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ

Cena: 319 zł do 12 marca, później 339 zł(dla osób niezrzeszonych w Forum)
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.


Proszę o potwierdzenie obecności do 23 marca 2018 r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.pl  lub faxem pod nr (81) 532 84 65

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty do pobrania w celu przystąpienia do Forum dostępne są TUTAJ

 


Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Przedstawiciele zespołów (biur) obsługi oświaty
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  22 lutego 2018r. (piatek) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"NOWE ZASADY ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ZADAŃ PRZEZ JST W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 -
ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY, DZIENNY OPIEKUN, NIANIA W 2018 R"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

W trakcie FORUM będą udzielane konsultacje
dla przedstawicieli oświaty JST planujących przystąpienie do projektu
 
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim",

realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalny Ośrodek w Lublinie.

więcej informacji TUTAJ
 

Cele szkolenia: Zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi i obowiązującymi z dniem 1 stycznia 2018 r. Uczestnicy poznają między innymi: nowe zasady tworzenia przez JST (w formie jednostek budżetowych), zasady funkcjonowania rad rodziców, zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie, finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, obowiązki sprawozdawcze i zadania nadzorcze organów kontroli. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić rachunkowość samorządowej jednostki budżetowej. Ugruntowanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z utworzeniem żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna, zespoły żłobków, powierzania wykonywania tych zadań także przez podmioty zewnętrzne, zasady finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, z także zasady i metody sprawowania nadzoru, uruchomienia punktu informacyjnego na terenie gminy.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do: zajmujących się problematyką opieki nad dziećmi, pracowników gmin odpowiedzialnych za wdrażania „ustawy żłobkowej”, w tym tworzenie żłobków, finansowanie i koordynowanie opieki oraz wspieranie organizacji i instytucji podejmujących się działalności związanej z opieką nad dziećmi i rozliczaniem dotacji, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, osób fizycznych, podmiotów gospodarczych zainteresowane prowadzeniem placówek opieki. Kontrolerów wewnętrznych i audytorów oraz pracowników realizujących nadzór.

Program:

 1. Aktualne przepisy regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3 - zmiany od 2018 r.
 2. Zróżnicowane formy prawno–organizacyjne opieki nad dziećmi, w tym szczególne zadania jednostek samorządu terytorialnego (organu wykonawczego i organu stanowiącego).
 3. Rodzaje podmiotów uprawnionych do utworzenia i prowadzenia opieki (gmina, osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, rodzice).
 4. Utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w formie samorządowej jednostki budżetowej.
 5. Procedura związana z utworzeniem i zarejestrowaniem żłobka lub klubu dziecięcego przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną.
 6. Standardy bezpieczeństwa i higieny - warunki lokalowe oraz status prawny lokalu przeznaczonego na prowadzenie opieki.
 7.  Wymagania kwalifikacyjne, sanitarne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy (programy szkoleń).
 8. Statut oraz regulamin organizacyjny i wewnętrzne procedury dot. obsługi finansowo-rachunkowej – struktura organizacyjna, dyrektor, opiekun, itp.
 9. Rada Rodziców – zakres zadań, regulamin.
 10. Organizacja opieki nad dziećmi w gminie – uprawnienia organu stanowiącego i wykonawczego, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze oraz zadania z zakresu nadzoru.
 11. Zasady ustalania i poboru opłat za pobyt i wyżywienie.
 12. Rządowe i resortowe programy wsparcia finansowego (dotacja z budżetu państwa, dotacja z Funduszu Pracy).
 13. Zlecenie opieki w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego (zasady konkursu, powierzenie, wsparcie, zasady współfinansowania).
 14. Niania – zatrudniona przez rodziców, uprzywilejowana forma opłacania składek, warunki zatrudnienia oraz obowiązki rodziców.
 15. Obowiązki organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego nad organizacją i funkcjonowaniem placówek opieki oraz rozliczaniem udzielonych dotacji.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Barbara Arabska – Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości. Posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce Skarbu Państwa.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ

Cena: 319 zł do 8 lutego, później 339 zł(dla osób niezrzeszonych w Forum)
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.


Proszę o potwierdzenie obecności do 15 lutego 2018 r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.pl  lub faxem pod nr (81) 532 84 65

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty do pobrania w celu przystąpienia do Forum dostępne są TUTAJ

 

Z poważaniem,              

Agnieszka Serafin
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Lublin


Przedstawiciele wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych.
Przedstawiciele zespołów (biur) obsługi oświaty oraz Centrów Usług Wspólnych
Przedstawiciele przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych!

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu  30 stycznia 2018 r. (wtorek) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"ZASADY WYKORZYSTANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

W trakcie FORUM będą udzielane konsultacje
dla przedstawicieli oświaty JST planujących przystąpienie do projektu
 
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim",

realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalny Ośrodek w Lublinie.

więcej informacji TUTAJ

Cele spotkania:

 • Zapoznanie się ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych oraz najnowszym orzecznictwem sądowym oraz orzecznictwem RIO;
 • Poznanie i ocena doświadczeń innych samorządów w zakresie opracowania uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji;
 • Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych;
 • Zapoznanie się z zasadami zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • Zapoznanie się ze standardami oraz techniką kontroli;
 • Nabycie umiejętności przygotowania się do przeprowadzenia kontroli, umiejętności napisania upoważnienia do kontroli, protokołu z czynności kontrolnych, wystąpienia pokontrolnego, protokołu oględzin, dokumentowania czynności kontrolnych.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych;
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia prawidłowej wykorzystania dotacji oświatowych oraz dochodzenia zwrotu dotacji do budżetu;
 • Podniesienie skuteczności oraz efektywności pracy kontrolera.

Główne założenia programowe:

 1. Planowane zmiany w wykorzystaniu dotacji w 2018 r.
 2. Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
 3. Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji przez dotowane podmioty.
 4. Przejrzystość rozliczania dotacji.
 5. Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 6. Tryb przeprowadzenia kontroli.
 7. Dochodzenie zwrotu dotacji.
 8. Orzecznictwo

Szczegółowy program oraz karta zgłoszeniowa dostępne TUTAJ

Prowadzący szkolenie: Agnieszka Pessel - Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.

Lubelskie Forum Oświaty Samorządowej zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Wspólne spotkania, które odbywają się raz w miesiącu w Lublinie, stanowią świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących spraw.

Cena: 339 zł. (dla osób niezrzeszonych w Forum)
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki.


Proszę o potwierdzenie obecności do 23 stycznia 2018 r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.pl  lub faxem pod nr (81) 532 84 65

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty do pobrania w celu przystąpienia do Forum dostępne są TUTAJ

 

Z poważaniem,              

Agnieszka Serafin
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Lublin

 


Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
Przedstawiciele organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu zarządzania oświatą!

Zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty, które odbędzie się  w dniu  23 listopada 2017 r. (czwartek) 
w godz. 10:00 - 15:00 
w Lublinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1-go Maja 13/4

Temat spotkania:

"ZMIANY PRAWA OŚWIATOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI"

MIEJSCE SPOTKANIA
Sala szkoleniowa w siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL
Ulica 1 Maja 13/4, Lublin

Podczas FORUM zostaną przedstawione założenia projektu
"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim",
który Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
realizuje w ramach POWER w latach 2017-2018. Więcej informacji
TUTAJ

 

Cele spotkania:

Od 1 września 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Ustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe oraz bardzo wiele przepisów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych. Celem głównym zajęć jest dostarczenie aktualnych informacji na temat zmian przepisów prawa oświatowego, które obowiązują w nowym roku szkolnym, zwłaszcza dotyczące takich obszarów, jak podstawy programowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wymagania wobec szkół i przedszkoli, nadzór pedagogiczny, organizacja wewnętrzna przedszkola, szkoły, statut szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, zmiany z zakresu prawa pracy w oświacie, zmiany dotyczące wymagań wobec dyrektora szkoły oraz postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora, zmian w obszarze finansowo - księgowym. Uczestnicy poznają szczegółowy harmonogram zmian, a także ich zakres merytoryczny.

Korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu zajęć uczestnicy:

 • Znają zmiany w zakresie ustaw ustrojowych (prawo oświatowe, przepisy wprowadzające prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty) ustaw prawa pracy w oświacie (karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks pracy).
 • Znają zmiany w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych w/w ustaw.
 • Potrafią stosować nowe przepisy w zarządzaniu organizacją (szkołą, przedszkolem, oświatą w JST) Potrafią identyfikować podstawy prawne istotnych dla dyrektora zadań wynikających z reformy oświaty.
 • Potrafią zweryfikować najważniejsze dokumenty szkoły, takie jak statut i program profilaktyczno-wychowawczy, itp.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.     
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Ustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe.
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/
 2. Korelacja i stosowanie ustaw prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty/
 3. Rozporządzenia wykonawcze dot. dydaktyki i wychowania wydane na podstawie w/w ustaw obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji indywidualnego nauczania.
 5. Zmiany w organizacji szkół i przedszkoli – w tym nowe zasady pracy zespołów nauczycielskich.
 6. Uprawnienia Kuratora Oświaty - planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora.
 7. Właściwa realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – zalecane warunki i sposób realizacji.
 8. Budowa programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, budowa statutu szkoły i przedszkola w oparciu o ustawę Prawo oświatowe.
 9. Rozporządzenia wykonawcze dot. organizacji szkoły, przedszkola wydane na podstawie w/w ustaw obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018.
 10. Zmiany w przepisach prawa pracy w oświacie w roku szkolnym2017/2018 (karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks pracy.
 11. Rozporządzenia wykonawcze dot. obszaru prawa pracy wydane na podstawie w/w ustaw obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018.
 12. Zmiany dotyczące przeprowadzania konkursów oraz wymagań stawianych dyrektorom.
 13. Zadania organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym.
 14. Podsumowanie; pytania uczestników.

Prowadzący szkolenie: Tadeusz Konarski - Prawnik, wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego. Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi współautor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

 

Lubelskie Forum Oświaty Samorządowej zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Wspólne spotkania, które odbywają się raz w miesiącu w Lublinie, stanowią świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących spraw.

Cena: 339 zł.
Członkowie Forum Oświaty Samorządowej uczestniczą w ramach kwartalnej składki 210 zł + VAT.

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

Proszę o potwierdzenie obecności do 17.11.2017 r. mailowo: info@frdl.lublin.pl  

Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa zachęcam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej, które daje wiele korzyści merytorycznych i finansowych.
Dokumenty do pobrania w celu przystąpienia do Forum dostępne są TUTAJ
 

Z poważaniem,              

Agnieszka Serafin
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Lublin

 


 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz ZEAS- ów

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Lubelskiego Forum Oświaty,
które odbędzie się  w dniu 2  czerwca 2017 r. (piątek)  w godz. 9:30 - 13:00    


Tematem spotkania będzie:

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


Cele i korzyści spotkania: 

 • przedstawienie przepisów wykonawczych, w tym przepisów dotyczących pomocy de minimis wspólnotowych i prawa krajowego oraz wymogów procedury administracyjnej. Omówienie podstawowych zmian w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Program szkolenia:

1. Akty prawne
2. Pojęcie pracodawcy
3. Definicja pracownika młodocianego
4. Szczegółowe omówienie warunków jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia
5. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie. Wymogi formalne
6. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia
7. Jak stosować przepisy kpa, w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia
8. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie
9. Wszczęcie postępowania administracyjnego
10. Postępowanie dowodowe
11. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo konstruować decyzje. Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element
12. Kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
13. Zmiany w Kpa – metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie
14. Pomoc de minimis – jakie obowiązki ma organ a jakie pracodawca składający wniosek
15. Formularze stosowane przy pomocy de minimis- omówienie
16. Wpływ braku informacji i zaświadczenia o pomocy de minimis na rozpatrzenie wniosku pracodawcy
17. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych
18. Aktualne przepisy w sprawie pomocy de minimis

Prowadzący: Ewa Plesnerowicz Durska - Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej.

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ


Lubelskie Forum Oświaty Samorządowej zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Wspólne spotkania, które odbywają się raz w miesiącu w Lublinie, stanowią świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących problemów.


Udział w spotkaniu dla członków Forum oraz osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 210 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.


Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa, bez przystępowania do Forum. Koszt jednorazowego udziału jest równy składce członkowskiej i wynosi 210 zł +VAT.


Wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji członkostwa serdecznie zapraszam do włączenia się do Lubelskiego Forum Oświaty Samorządowej.


Proszę o potwierdzenie obecności do 31.05.2017r. mailowo: szkolenia@frdl.lublin.plZ poważaniem,               
Anna Jagiełło
Koordynator LFOS


 

O forum:

Forum Oświaty Samorządowej zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa lubelskiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania oświaty w gminie i powiecie. Wspólne spotkania stanowić będą świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących problemów. Comiesięczne spotkania służyć będą również integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu. 

Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu, a każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter