Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Skarbników

 

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 8 LIPCA 2019 r. w Lublinie (dokładne miejsce podamy w lipcu).

Tematem spotkania będzie:

                                         PLANOWANE KONTROLE NIK W ZAKRESIE WDROŻENIA CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT                  JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej w roku 2019 kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która ma odpowiedzieć na pytanie definiujące cel kontroli - „czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?”

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za wdrożenie centralizacji rozliczeń podatku VAT z JST, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, przedstawicieli urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych centrów usług wspólnych oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Cel i korzyści:

Celem jest przygotowanie uczestników do planowanej przez NIK kontroli w zakresie centralizacji VAT.

Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wdrożenia zapisów specustawy z 2016 r., zapisów ustawy VAT, zasad księgowania dochodów i wydatków oraz podatku VAT po centralizacji rozliczeń.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące sposobu zbierania podatku VAT od jednostek podległych oraz odprowadzania podatku VAT do US oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie.

Przedstawiona zostanie zasada przepływów finansowych w zakresie podzielonej płatności oraz funkcjonowania kont księgowych do rozliczania podatku VAT. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia przy robotach budowlanych, budowlano-montażowych pokrywane ze środków własnych oraz obcych min. ze środków UE oraz sposobu odliczeń na wprost jak i współczynnikami. Prowadzenie ewidencji księgowej przy naliczeniu i odliczeniu podatku VAT w organie oraz jednostkach podległych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną stanowiska MF, RIO oraz KRRIO w zakresie centralizacji rozliczeń oraz split peyment wraz z szczegółową analizą broszur informacyjnych oraz wyjaśnień.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 18 CZERWCA 2019r w Lublinie (Focus Hotel Premium LUBLIN).

Tematem spotkania będzie:

Nowelizacja ustawy VAT od 01.07. 2019 r.

- w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych.

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od połowy roku tj. od 01.07.2019 roku bardzo ważne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez ministerstwo zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy skarbników, głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku.

Korzyści ze szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problematyką Split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunek VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad wystawiania faktur, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 26 kwietnia 2019r w Lublinie (dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie).

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 26 kwietnia 2019r w Lublinie (dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie).

 

Tematem przewodnim spotkania będzie:

Zarządzania finansami i majątkiem szkoły, zbadanie oraz dokonanie oceny wykorzystania środków finansowych otrzymanych od organu prowadzącego na działalność bieżącą placówek oświatowych - na podstawie kryteriów określonych w metodyce kontroli - w szczególności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, przestrzegania przepisów z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

oraz

Kontrola wykorzystania i pobrania dotacji oświatowej, dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości

 1. Wydatki osobowe i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 2. Dochody i wydatki budżetowe
 3. Plan finansowy jednostki, w tym procedura planowania budżetu przez jednostkę oraz wydatków na inwestycje i zadania inwestycyjne
 4. Dochody budżetowe
 5. Wydatki budżetowej
 6. Prowadzenie gospodarki kasowej

Aktywa i pasywa

Stan i zgodność zapisów księgi głównej z ewidencją pomocniczą - prowadzenie ksiąg inwentarzowych w układzie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych:

 1. Stan wartości niematerialnych i prawnych
 2. Stan i zgodność zapisów księgi głównej z ewidencją pomocniczą zbiorów bibliotecznych
 3. Prawidłowość dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych
 4. Ewidencja materiałów w magazynie
 5. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie
 6. Stan należności, w tym należności wymagalnych
 7. Stan zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych
 8. Dokonywanie odpisów aktualizacyjnych; tworzenie rezerw
 9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 10. Fundusz jednostki, wynik finansowy
 11. Ewidencja kont pozabilansowych

Sprawozdawczość

 1. Osoby odpowiedzialne w jednostce za sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań
 2. Sprawozdania budżetowe
 3. Sprawozdanie finansowe

Kontrola wykorzystania i pobrania dotacji oświatowej; dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości

 1. Beneficjenci dotacji oświatowych
 2. Dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych po dniu 1 stycznia 2019 r.
 3. Funkcjonowanie placówki prowadzonej przez osobę fizyczną oraz osobę prawną zgodnie z obowiązującym prawem
 4. Postępowanie kontrolne prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
 5. Tryb przeprowadzania kontroli oraz dochodzenie zwrotu dotacji – kiedy dotacje podlegają zwrotowi.

Korzyści: Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe.

 

Prowadzący szkolenie:

Ekspert 1

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, kierunek Administracja;  Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Od 2000 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, w tym na stanowisku kierownika wydziału kontroli od 2005 roku. Od początku zatrudnienia zajmuje się przeprowadzeniem kontroli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - w szczególności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury - oraz w podmiotach podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.

Ekspert 2

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec, Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza  kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych.  W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.

Karta zgłoszeniowa 

 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 


Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników, które odbędzie się 28 marca 2019,                                   Biuro FRDL RO w Lublinie* przy ul. 1 Maja 13/4, 21-010 Lublin

 

PROGRAM SPOTKANIA

PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ RÓWNIEŻ PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE

CELE: Spotkanie szkoleniowe ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

EKSPERT PROWADZĄCA: Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGO-s w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

PROGRAM:

1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.

2. Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.

3. Zmiana paragrafów dochodów 227 i 252.

4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.

5. Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.

6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.: 

 • odsetki 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • kary 057 i 058,
 • inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,                    
 • ekspertyz 439,
 • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,                                     
 • tłumaczeń 438,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,                        
 • usług między jst 433,
 • nagród konkursowych 419 a 304                                              
 • energii 426,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443           
 • usług zdrowotnych 428 a 430
 • świadczeń 311 a 302,                                                                  
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,                      
 • opłat komorniczych 461,
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

8. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Karta zgłoszeniowa 

* Organizator zastrzega miejsce zmiany spotkania w przypadku dużej liczby zgłoszeń (w każdym z 2-ch przypadków będzie to Lublin).

 

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


Panie/Panowie

Skarbnicy Województwa, Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Forum Skarbników JST Województwa Lubelskiego                                                                                                   

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarte spotkanie w ramach Lubelskiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku w Hotelu Victoria przy ulicy Narutowicza 58/60 w Lublinie.

Tematem przewodnim spotkania będzie: Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku?

Planując finansowanie inwestycji Skarbnicy łączą potrzeby, które wydają się nieograniczone z ograniczonymi zasobami pieniężnymi. Jeśli finansowanie inwestycji odbywa się w części z kredytu to naturalne są obawy o to, czy nie jest jego za dużo.

Na spotkaniu Skarbnicy otrzymają przygotowany indywidualnie raport o każdym samorządzie w zakresie zdolności kredytowej.

Na indywidualnym spotkaniu z ekspertem Mariuszem Gołaszewskim można będzie przedyskutować kondycję finansową każdej z jednostek.

1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?

2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?

3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?

4. Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 01.01.2019 roku i ich wpływ na finanse JST

5. Analiza wybranych JST – raport dla każdego skarbnika.

Zaproszenie, karta zgłoszenia oraz sylwetka Mariusza Gołaszewskiego, eksperta spotkania, w załączeniu.

Karta zgłoszeniowa 

Zgłoszenia (wysłane mailem lub faxem) na bezpłatne otwarte spotkanie przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.

 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


 


Szanowni Państwo,


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie zaprasza na spotkanie szkoleniowe, którego tematem będą Najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w naszym ośrodku w Lublinie przy ul. 1 Maja 13/4.

Adresaci szkolenia:  Szkolenie skierowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo - księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT

Prowadzący:  Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT.

Program szkolenia:

Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r.:

Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r. i w 2019 r.

Odwrotne obciążenie - wskazanie zmian w 2019 r.

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących oraz on-line.

 • Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących dla jednostek budżetowych
 • Harmonogram wprowadzania kas online
 • Branże objęte kasami online.
 • Zwolnienia z kas fiskalnych nowe Rozporządzenie
 • Od kiedy numer NIP na paragonach.

Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Odnawialne źródła energii
 • Woda, ścieki wraz z przyłączami
 • Termomodernizacja budynków

Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian

JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków - wskazanie zmian

Rozliczanie prewspółczynnikiem oraz korekty roczne – najnowsze wyroki i interpretacje.

Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE

Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.

Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i    służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych.

Czarna lista podatników.

Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.

Nowość – Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych.

Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

Jeśli mieliby Państwo pytania do trenera związane z tematem szkolenia lub sugestie dotyczące rozwinięcia któregoś z punktów programu, bardzo prosimy o dołączanie ich do karty zgłoszeniowej.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 150 zł od osoby i pokryty będzie ze składek członkowskich za miesiąc grudzień 2018 r.

Koszt szkolenia dla osób spoza Forum to 299 zł przy zgłoszeniu do 19.11.br., po tym terminie cena wynosi 359 zł.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 26 listopada 2018 r. pod numer fax.: 81 532 84 65 lub e-mail: szkolenia@frdl.lublin.pl

http://www.lublin.frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/formularz/1074

http://www.lublin.frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/1074

Z poważaniem,

Agnieszka Serafin

Koordynator Forum Skarbników Województwa Lubelskiego

 

 


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

Data: 16 listopada 2018, 10:00 - 15:00 / termin przeniesiony z 7 listopada

Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 5 listopada cena po 5 listopada 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji
 

Adresaci szkolenia: pracownicy działów księgowości w jednostkach i zakładach budżetowych

Cele:  Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911);
 • w ustawie o rachunkowości czy ustawie o finansach publicznych,
 • rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
 • rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,
 • ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący szkolenie:  Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Program szkolenia:

 1. Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności

 2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce 

  a.    rozliczenie i ewidencja należności, dochodów i przychodów budżetowych, w tym m.in.: 

  •    nadpłaty, 

  •    zaległości, 

  •    odpisy aktualizujące należności,

  •    odsetki od należności, koszty upomnienia,

  b.    rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
  c.    ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
  d.    środki pieniężne w ewidencji rocznej,
  e.    rozrachunki,
  f.    ewidencja kosztów, 
  g.    rozliczenia międzyokresowe,
  h.    ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  i.    nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
  j.    wycena aktywów i pasywów,
  k.    wynik finansowy, 
  l.    fundusz jednostki,
  m.    wydatki niewygasające z końcem roku.

 3. Omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

 4. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach podległych JST.

 5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?

 6. Pytania

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE "SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA"


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie:

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Data: 19 października 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 5 października

Cena po 5 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji
 

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych oraz etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, przykłady księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w JST w omawianym zakresie.
 • Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania, zwłaszcza przed zamknięciem roku budżetowego.

Adresaci szkolenia: 
Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych JST oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

Prowadzący szkolenie: 
Ekonomistka, pedagog. Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność, jaka ciąży na kierowniku jednostki, głównym księgowym oraz na pracownikach merytorycznych, za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • Spis z natury;
 • Uzgadnianie sald;
 • Weryfikacja sald.
 1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 2. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna oraz zdawczo-odbiorcza.
 3. Wymóg porównania z zasobem nieruchomości.
 4. Organizacja inwentaryzacji:
 • Ustalenie harmonogramu prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji;
 • Szkolenie członków komisji i zespołów spisowych;
 • Zadania przewodniczącego komisji;
 • Zadania komisji inwentaryzacyjnej;
 • Zadania zespołu spisowego.
 1.  Dokumentacja inwentaryzacyjna:
 • Plan inwentaryzacji;
 • Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
 • Arkusz spisu z natury;
 • Inwentaryzacja kasy, 
 • Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych, 
 • Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania, 
 • Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych;
 • Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed/po inwentaryzacji;
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
 • Decyzje poinwentaryzacyjne.
 1. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz warunki dokonywania kompensat.
 2. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 3. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. Dyskusja.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE "INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU"


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na spotkanie:

ZMIANY W ZASADACH PLANOWANIA NA ROK 2019 R. I FINANSOWEGO FUNKCJONOWANIA JST PO WYDANIU NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA W TYM ZAKRESIE M.IN. USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

 SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 31 SIERPNIA / termin przeniesiony z 21 sierpnia br. 

Adresaci:  Skarbnicy, księgowi w JST i ich jednostkach organizacyjnych.

Prowadzący:  Agnieszka Drożdżal - wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Celem spotkania jest uporządkowanie, uzupełnienie wiedzy w zakresie:

 1. Nowo wprowadzonych zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych,
 2. Przedstawienie zmian w sposobie  planowania wydatków jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości wynikających z modyfikacji:
 • klasyfikacji budżetowej – określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych – propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości  planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,
 • sprawozdawczości budżetowej – które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości  w planach samorządowych jednostek budżetowych –  w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

Program:

1. Projektowane zmiany w ustawie o finansach publicznych m.in:

 1. dotyczące racjonalizacji zadłużenia - dokonania restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego,
 2. dotyczące upoważnienia zarządu przez organ stanowiący JST do zmian budżetu, limitów zobowiązań i wydatków,
 3. uwzględnienie przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia - tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
 4. objęcie zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki ograniczeniami analogicznymi jak dla „tradycyjnych” kredytów i pożyczek,
 5. modyfikacja wymogu uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia JST,
 6. wyłączenie wolnych środków z  reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej  w art. 242 ustawy o finansach publicznych, aby JST nie zaciągały nadmiernych kredytów,
 7. objęcie limitem zadłużenia wszystkich kosztów obsługi długu a nie tylko odsetek od kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 1 pkt 11 lit. a  (w części dotyczącej art. 243 ust. 1),
 8. wyłączenie wydatków bieżących na obsługę długu z relacji określonej w art. 243 ustawyo finansach publicznych (z prawej strony relacji),
 9. wyeliminowanie dochodów ze sprzedaży majątku przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
 10. wprowadzeniu w mianownikach wskaźnika spłaty zadłużenia dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w miejsce dochodów ogółem
 11. wydłużenie okresu, z którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do 7 lat jako okresu zbliżonego do trwania cyklu koniunkturalnego.
 12. nieuwzględnianie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  przy wyliczeniu limitu spłaty zadłużenia,
 13. doprecyzowanie, że po zakończeniu roku budżetowego, do wyliczenia  relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych brane są wielkości  wykonane, a nie planowane,
 14. doprecyzowanie w zakresie źródeł zaciągania pożyczek przez JST w części dotyczącej państwowych oraz samorządowych osób prawnych,
 15. będące konsekwencją wprowadzanych wyżej rozwiązań w zakresie racjonalności zadłużenia i polepszenia przestrzeni wydatkowej oraz kontroli poziomu zadłużenia np. zmiana sposobu klasyfikacji do tytułów dłużnych,
 16. zmiany doprecyzowujące realizację programów postępowań naprawczych JST, w tym wynikające z wniosków Najwyższej Izby Kontroli w zakresie skuteczności programów naprawczych,
 17. terminy dla wprowadzanych zmian.

2. Zmiany w sposobie  planowania wydatków w roku 2019 jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości.

3. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

 Koszt udziału w szkoleniu dla członków Forum Skarbników – w ramach składek za miesiąc sierpień.

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 299 zł  

*Cena obejmuje: wartość merytoryczną szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 14 sierpnia 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.lublin.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.lublin.pl

Karta zgłoszeniowa 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: tel. (81) 532 64 40, e-mail: szkolenia@frdl.lublin.pl

Z poważaniem,

Agnieszka Serafin

Koordynator Forum Skarbników Województwa Lubelskiego

 


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie

 

ZMIANA POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ASPEKCIE PRZEPŁYWU PODATKU VAT - SPLIT PAYMENT  -  ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.07.2018 R.

Spotkanie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Lublinie.

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnymi problematycznymi zmianami w podatku VAT zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach, którego zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczania i ewidencjonowania podatku VAT przy metodzie split payment.

Cel: Kompleksowa analiza zmian w podatku VAT oraz problemów, które czekają samorządy w związku z wprowadzeniem od 01.07.2018 r. split payment. Wskazanie zasad rozliczania i dokonywania przepływów finansowych w organie i jednostkach podległych.

Korzyści: Uczestnicy w kompleksowy i praktyczny sposób poznają zasady rozliczania ewidencjonowania podatku VAT po wprowadzeniu zasady zapłaty podatku VAT przy metodzie split payment. Poznają zasady stosowania wewnętrznych rozliczeń oraz przygotowania obowiązkowej dokumentacji wewnętrznej.

Adresaci: Skarbnicy, Główni Księgowi, osoby z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Prowadzący: Ewa Gogolińska Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Program szkolenia:

 1. Podzielona płatność – zasady stosowania:
 1. Kto i kiedy zobowiązany jest stosować podzieloną płatność?
 2. Otwarcie rachunku bankowego – kiedy i dla kogo?
 3. Sposób zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności.
 4. Zasady funkcjonowania rachunku bankowego posiadacza rachunku – zasady i przykłady.
 5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment.
 6. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur.
 7. Kiedy i w jaki sposób można korzystać ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym VAT w tym uwalnianie środków?
 8. Korzyści dla podatników.
 1. Podzielona płatność w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i zakładach:
  1. Jeden podatnik VAT – jednostka samorządu terytorialnego – co to oznacza w przypadku podzielonej płatności?
  2. Jeden rachunek bankowy czy tyle ile podmiotów w centralizacji?
  3. Brak zapłaty a przepływy finansowe pomiędzy organem a jednostką – jak uregulować?
  4. Czy podatnik może zastrzec w umowie, że nie dopuszcza możliwości stosowania podzielonej płatności?
 2. Zasady ewidencji podatku VAT przy podzielonej płatności:
  1. Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności – przykłady ewidencji.
  2. Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT – przykłady.
  3. Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT – przykłady.
  4. Zasady rozliczania na poziomie organu, jednostek i zakładów – funkcjonowanie kont 130 i 133 – przykłady.
  5. Jeden rachunek wydatkowo - dochodowy i rachunek VAT – sposób rozliczania.
  6. Rachunek dochodowy i rachunek VAT, rachunek wydatkowy i rachunek VAT - sposób rozliczania.
  7. Stosowanie paragrafu 453 do rozliczania podatku VAT – w jakich przypadkach.
  8. Problemy w trakcie rozliczeń podatku VAT przy stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości:
  1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie centralizacji i przepływów finansowych.
  2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad rozliczania i księgowania podatku VAT w organie i jednostkach podległych.
  3. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie rozliczania podatku VAT przy podzielonej płatności.
  4. Zmiany w polityce rachunkowości w organie i jednostkach dotyczące rozliczeń zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości oraz zasad wewnętrznych.
 4. Panel dyskusyjny.

 

Koszt udziału w szkoleniu dla członków Forum Skarbników – BEZPŁATNY (w ramach składek za miesiąc lipiec).

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników wynosi:
299 zł (przy zgłoszeniu do 02.07) / 359 zł (przy zgłoszeniu po 02.07

*Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Karta zgłoszeniowa 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 9 lipca br. mailem: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl lub szkolenia@frdl.lublin.pl 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: tel. 81 532 64 40 

Z poważaniem,
Agnieszka Serafin
Koordynator Forum Skarbników Województwa Lubelskiego


 

 

 

Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie

PODATEK VAT CZY PCC - JAK OPODATKOWAĆ OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PO WYROKU TSUE? REGULACJE KRAJOWE CZY UNIJNE, KTÓRE STOSOWAĆ I W JAKICH PRZYPADKACH

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2018r. w Lublinie.

Prowadzący ekspert: Ewa Gogolińska – praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

O szkoleniu:

Kolejne rewolucyjne zmiany i stanowiska organów podatkowych powodują niepewność w rozliczaniu podatku VAT. W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które pomoże rozwiązać wiele niejasności i wątpliwości. Szkolenie kierujemy do pracowników zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz innych osób zajmujących się na co dzień obrotem nieruchomościami. Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie sprzedaży nieruchomości powinny zapoznać się z najnowszymi regulacjami krajowymi i unijnymi, aby uniknąć odpowiedzialności w podatku VAT jak i ewentualnie z dyscypliny finansów publicznych.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie do prawidłowego rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz po wyroku TSUE.
 • praktyczne wykorzystanie przepisów prawa podatkowego w codziennej pracy dotyczącej prawidłowego rozliczania podatku VAT w przypadku zbycia, nabycia, dzierżawy czy przekształcenia nieruchomości.
 • wskazanie zasad stosowania zwolnienia jak i stawek podatkowych.
 • wskazanie zasad dokonywania odliczeń przy nabyciu nieruchomości, dzierżawy czy użytkowania wieczystego z uwzględnieniem najnowszego stanowiska MF.
 • inwestycje w nieruchomości, czy można odliczyć podatek VAT, kiedy i na jakich zasadach.
 • wskazanie najnowszych stanowisk na podstawie orzecznictw ETS, wyroków Sądów Administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących nieruchomości.

Koszt udziału w szkoleniu dla członków Forum Skarbników – BEZPŁATNY (w ramach składek za miesiąc maj).

Koszt szkol

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter