FRDL szkolenia otwarte

KONTROLA I AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE JAK NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW

Data szkolenia
2019-04-26
Miejsce szkolenia
FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 12.04 wynosi 399 PLN
Po 12.04 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

CELE I KORZYŚCI:  Przedstawienie Uczestnikom w formie warsztatów informacji  o sposobach kontroli i oceny postępowań przetargowych. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie różnego typu nieprawidłowości, jakie mają miejsce w zamówieniach na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz na interpretację przepisów.

Przedstawione zostaną też wyniki kontroli w zakresie zamówień publicznych oraz stanowiska UZP i orzecznictwo KIO. Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję o problemach na różnych etapach podejmowania decyzji w trakcji trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj. na etapie planowania zamówienia publicznego, na etapie przygotowania zamówienia publicznego, w trakcie czynności badania i oceny ofert, podpisania umowy i jej realizacji,  a także jej wykonania i procedur zmiany umowy. Zasygnalizowane zostaną problemy dot. stosowania RODO w zamówieniach publicznych i elektronizacji. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom:

 • Poznać, w jaki sposób audytor/kontroler sprawdza postępowanie przetargowe.
 • Poznać najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości na każdym etapie postępowania, aby uchronić się przed ich popełnieniem i na co zwracać uwagę podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej.
 • Nabyć umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w zamówieniach publicznych, umieć stosować i interpretować przepisy oraz sięgać do orzecznictwa sądowego w szczególności KIO.
 • Zapobiec nieprawidłowościom poprzez rzetelne przygotowanie się do przygotowania dokumentacji postepowania z należytą starannością uwzględniającą nowe przepisy RODO i elektronizacji zamówień publicznych.

ADRESACI:

 • Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Pracownicy Zamawiającego uczestniczący w komisjach przetargowych oraz osoby przygotowujące dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora chcący zdobyć informacje na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.
 • Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zastępcy, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za etap przygotowania albo realizacji zamówień publicznych, wykonujących umowę zawartą w trybie zamówień publicznych.
 • Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat tego jak nie popełniać błędów w stosowaniu przepisów dot. zamówień publicznych.

PROWADZĄCY:  Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

PROGRAM:

 1. Zamówienia publiczne – wrażliwy obszar działalności jednostki.
 1. Cel kontroli i audytu obszaru zamówień publicznych.
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych w sektorze finansów publicznych – ich zrozumienie dla prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych.
 1. Etap opisu przedmiotu zamówienia – przygotowanie postępowania:
 1. Zagadnienie dotyczące opisu tego, co chcemy kupić, zamówić, wykonać - dlaczego Zamawiający nie potrafi zdefiniować swoich potrzeb.
 2. Co to znaczy niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia – kiedy mamy z nim do czynienia?
 3. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji i niedozwolone praktyki.
 1. Szacowanie wartości zamówienia i wybór trybu – przygotowanie postępowania:
 1. Sposoby i metody szacowania wartości zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia publicznego.
 2. Szacowanie wartości zamówień mieszanych – problemy w stosowaniu przepisów, wybór właściwego sposobu szacowania.
 3. Dokumentowanie z czynności szacowania zamówienia publicznego – występujące nieprawidłowości.
 4. Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy – analiza przesłanek i ich wykładnia.
 1. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu – od czego zacząć i jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie.
 1. Nieumiejętność zrozumienia, o co chodzi w zastosowaniu zasady proporcjonalności;
 2. Kiedy mówimy o warunkach „nadmiernych” i żądaniu dokumentów „niezgodnie
  z przepisami?
 3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – wymogi dokumentowania
  i przedstawianie ich zamawiającemu.
 4. Konsorcjum – jak oceniać doświadczenie wykonawcy uzyskane w ramach wykonywanych wspólnie zadań i co zamawiający powinien ocenić w kontekście ustanowionych wymogów w postępowaniu.
 1. Wykluczenie wykonawcy w postepowaniu – podstawy obligatoryjne i fakultatywne.
 1. Badanie podstaw wykluczenia – problemy praktyczne oceny przesłanek obligatoryjnych.
 2. Czy stosować przesłanki fakultatywne i jak je sprawdzać i oceniać?
 3. Problem self-cleanigu w zamówieniach i sposób oceny wyjaśnień wykonawcy.
 1. Kryteria oceny ofert – problematyka kryteriów pozacenowych.
 1. Dlaczego Zamawiający mają problem z ustalaniem kryteriów pozacenowych?
 2. Jak podejść do zagadnienia kryteriów oceny ofert i dlaczego cena wypiera inne kryteria?
 3. Problem kryteriów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia- opis błędów
  i nieprawidłowości.
 1. Ogłoszenie postępowania – wymogi dokumentacyjne.
 1. Ustanawianie właściwych terminów składania ofert – liczenie terminów i problem ich wydłużania.
 1. Etap prowadzenia postępowania – osoby uczestniczące po stronie Zamawiającego.
 1. Komisja przetargowa, jej rola i zadania, wymogi dokumentowania – gdzie popełnia się błędy i dlaczego.
 2. Pracownicy Zamawiającego, doradcy, konsultanci, eksperci- kto za co odpowiada i na jakiej podstawie.
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej – problem odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy oraz unieważnienie postępowania.
 1. Skutki zaniechania wykluczenia wykonawcy mimo istnienia podstaw wykluczenia, badanie wyjaśnień.
 2. Odrzucenie oferty – podstawa odrzucenia, badanie i ocena ofert, uzasadnienie.
 3. Przetarg nieograniczony w procedurze odwróconej – badanie ofert.
 1. Etap końcowy - podpisanie umowy, realizacja umowy i zmiany umowy – problemy praktyczne.
 1. Kiedy można podpisać umowę i jakich dokumentów może Zamawiający żądać przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą?
 2. Czy wykonawca może uchylić się od zawarcia umowy i jakie są tego konsekwencje a czy Zamawiający może nie podpisać umowy z wybranym wykonawcą i jakie są możliwe konsekwencje tego działania?
 3. Dlaczego Zamawiający zapominają o egzekwowaniu zapisów umowy i z czego to wynika?
 4. Czy zmiana umowy jest dopuszczalna w innych przypadkach niż określona w umowie?
 1. Dokumentowanie czynności w zamówieniach publicznych oraz w trakcie realizacji umowy.
 1. Protokoły i oświadczenia.
 2. Umowy i aneksy do umów.
 3. Dokumentacja tworzona w trakcie realizacji umowy i na zakończenie.
 1. Podsumowanie warsztatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter