Aktualna lista szkoleń realizowanych przez FRDL

Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN - RODZAJE ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI. KOSZTY WINDYKACYJNE PO NOWELIZACJI USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH I KODEKSIE CYWILNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WYDATKI STRUKTURALNE 2017 – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ REJESTR INSTYTUCJI KULTURY I KSIĘGĘ REJESTROWĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-25Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE DZIAŁANIA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO A ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-26Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH DOT. KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH ORDYNACJI PODATKOWEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA, CZYLI JAK SZYBKO I SPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY PRZEPISÓW W PRAWIE PRACY NOWE WZORY DEKLARACJI PFRON O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-01-31Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PROFESJONALNE PROWADZENIE BIURA RADY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
FUNDUSZE SOŁECKIE - SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY: JEGO ORGANY, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIE WSPÓLNOTY? WSZYSTKO O ZEBRANIACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZEBRAŃ ORAZ REALIZACJA ZADAŃ POSTAWIONYCH NA ZEBRANIU
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ARCHIWUM W GMINNEJ I POWIATOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KARTA NAUCZYCIELA – ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ PUBLICZNĄ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-06Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
NOWA KSIĘGA WIECZYSTA – PRAKTYCZNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z SYSTEMU CI
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-07Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ASERTYWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA Z TRUDNYMI OSOBAMI W ORGANACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-08Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-09Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO NOWELIZACJI PZP – PRAKTYCZNY WARSZTAT ZAMAWIAJĄCEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-10Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT – ROZLICZENIA W J.S.T. W POWIĄZANIU Z JPK FAKTURY; JPK KSIĘGI RACHUNKOWE ORAZ JPK MAGAZYN – PRAKTYCZNE WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-13Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
REMONTY KAPITALNE, PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-14Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY WYKORZYSTANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI OŚWIATOWYCH. DOCHODZENIE ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, POBRANEJ NIENALEŻNIE LUB NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ŚRODKI TRWAŁE, AMORTYZACJA/UMORZENIA, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z NABYWANIEM, WYCENĄ, EWIDENCJĄ I SZEROKO ROZUMIANĄ GOSPODARKĄ ŚRODKAMI TRWAŁYMI, WARTOŚCIAMI NIEMATERIALNYMI – PRAWNYMI, POZOSTAŁYMI ŚRODKAMI TRWAŁYMI, SKŁADNIKAMI NISKOCENNYMI, AMORTYZACJA/UMORZENIA ORAZ INWENTARYZACJA
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W STOSUNKACH PRACY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-15Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2017 r. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka, Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-16Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PODSTAWY VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI – REFORMA OD 2017 R.
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-17Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA ZE STOSUNKIEM PRACY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO - DLA PRAKTYKÓW
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-20Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2017 - ZMIANY ORAZ JEJ ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-21Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
CENTRALIZACJA VAT A EWIDENCJA KSIĘGOWA; SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I Z OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-23Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
USTALANIE PRAWA ORAZ TRYB I ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI DODATKU MIESZKANIOWEGO
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
INSTRUKCJA KANCELARYJNA - OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-24Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE ORAZ ODDAWANIE DO UŻYWANIA NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE, ORZECZNICTWIE I STANOWISKACH ORGANÓW KONTROLI – WARSZTATY
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-27Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRACA Z USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ WYCHOWANKIEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-02-28Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY I USŁUGI W SYSTEMIE IN-HOUSE – ASPEKTY PRAKTYCZNE
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-01Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PLANOWANIE I DOKUMENTOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE NOWELIZACJI PZP
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-02Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
OGŁASZANIE KONKURSU OFERT, ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2017 R. PROBLEMATYKA ZLECANIA ZADAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI OCHRONY ZDROWIA W KONTEKŚCIE USTAWY O ZDROWIU PUBLICZNYM
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szkolenia FRDLData szkolenia: 2017-03-03Więcej informacji o szkoleniachDowiedz się więcej
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R. W KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY

Zobacz pełną ofertę szkoleń:

Szkolenia dla pracowników JST
Szkolenia dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników JST
Szkolenia zamknięte dla pracowników PSZ
Szkolenia zamknięte dla pracowników Służby Zdrowia