FRDL szkolenia otwarte

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE W ŚWIETLE RODO

Data szkolenia
2019-04-25
Miejsce szkolenia
FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1 Maja 13/4
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.04 wynosi 329 PLN
Po 11.04 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

CELE: Przybliżenie zagadnień ogólnych związanych z ochroną danych osobowych, zapoznanie z podstawowymi zasadami legalnego przetwarzania danych osobowych, zasadami odpowiedzialności za naruszenie przepisów zakresie przetwarzania danych osobowych, przedstawienie podstawowej dokumentacji jaka powinna zostać zaprowadzona  w każdej placówce. Celem jest zapoznanie uczestników z ww. zagadnieniami i nabycie umiejętności wdrożenia teorii w codzienna praktykę

PROWADZĄCA:  Prawnik, rzecznik prasowy organów administracji podatkowej. Specjalista z zakresu instrukcji kancelaryjnych, archiwizacji, kreowania pozytywnego wizerunku organów administracji publicznej w mediach oraz w ramach kontaktów z petentami lub mediami. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw, UOKiK-u, komorników skarbowych, pracowników urzędów wojewódzkich, miast, starostw powiatowych itp.

ADRESACI:  Dyrektorzy szkół oraz inne osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych ( RODO, ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r., pakiet ustaw oświatowych jako lex specialis ( ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe, ustawa karta nauczyciela)

2. Wdrożenie RODO - tzw. audyt zerowy w kilku krokach.

3. Zbiory danych osobowych przetwarzanych w szkole. Ewidencja zbiorów danych osobowych w szkole.

4. Dane osobowe przetwarzane w szkole:

4.1. dane ucznia, rodzica- pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie, archiwizowanie, zabezpieczanie.

4.2. dane nauczycieli i innych pracowników- pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie, archiwizowanie, zabezpieczanie.
5. Szczególne zabezpieczenie danych wrażliwych. Jaka jest różnica pomiędzy danymi sensytywnymi a zwykłymi?

6. Administrator danych osobowych w szkole i jego obowiązki w świetle RODO.

6.1. dyrektor szkoły jako ADO,

6.2. procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

6.3. obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,

6.4. obowiązek dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia  i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora współodpowiedzialność

6.5. obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce ( dawnego ABI),

6.6. obowiązek konsultowania przetwarzania danych osobowych z GIODO, w tym w kontekście zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji zapisów w ustawach branżowych,  związanych z ochroną danych osobowych i dostosowania ich do RODO

6.7. obowiązek oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych

6.8. obowiązek uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania

6.9. obowiązki informacyjne. 

6.10.obowiązki w zakresie wdrożenia procedur  bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przestrzegania  w szkole

6.11. obowiązki w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony danych osobowych- dokumentacja szkoleń.

6.12. Obowiązek informacyjny a udostępnianie danych osobowych uczniów, nauczycieli pozostałych pracowników.

7. RODO i obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy wdrażaniu nowego systemu ochrony danych osobowych:

7.1. kto może zostać tzw. IOD

7.2. obowiązki IOD w zakresie  zwiększania świadomości,

7.3.wsparcie ADO w zakresie analizy zasobów, przegląd aktualnej dokumentacji,

7.4. wsparcie ADO w przeglądzie dokumentacji  i wdrożonych rozwiązań pod kątem zapobiegania incydentom,

7.5. wsparcie ADO w zakresie opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań dostosowanych do RODO,

7.6. opracowanie procedur audytu- przygotowanie dokumentacji, zasady współpracy, szacowanie ryzyka, ocena wyników audytu, wdrożenie rozwiązań,

7.7. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,

7.8. współpraca z audytorem wewnętrznym i ASI w świetle zaleceń PUODO oraz Ministra Finansów.

8. Nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych:  
8.1.Rejestr czynności przetwarzania danych 
8.2.Polityki bezpieczeństwa 
8.3.Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
8.4.Rejestr incydentów bezpieczeństwa.

9. RODO a elektroniczne dzienniki lekcyjne.

10. Proces rekrutacji uczniów i pracowników- jakie zmiany należy wprowadzi w świetle RODO.

11. Monitoring wizyjny w szkole a wytyczne RODO i PUODO.

12. Realizacja praw osoby której dane dotyczą.
13. Prawo do bycia zapomnianym a wizerunek ucznia na stronie internetowej, w socialmedia, katalogach i folderach reklamowych.
14. Sankcje:       
14.1. Kryteria nakładania kar pieniężnych
14.2. Odwoływanie się od nałożonych kar pieniężnych .

15. Podstawy prawne- teksty, wzory dokumentacji odo

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter